miércoles, 26 de noviembre de 2014

REFLEXION INDIVIDUDAL MODULO 3. MARCO INSTRUMENTAL DA ORIENTACIÓN LABORAL

REFLEXIÓN INDIVIDUAL, MARCO INSTRUMENTAL DA ORIENTACIÓN LABORAL

A miña reflexión sobre este modulo 3 vai xirar entorno o análise dos instrumentos de traballo do persoal de orientación laboral :
A Intermediación Laboral
Itinerarios de Inserción
Procesos individuais de orientación e axuda na toma de decisións
Análise de perfís profesionais e prospección de emprego
Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e o autoemprego
Plan de empresa

No tema 11 trataronse os diferentes modelos de intervención en orientación laboral coas súas características propias e diferenciadas , como son o modelo didáctico, o de asesoramento e o centrado nos recursos. Tamen se falou da existencia de  diferentes métodos de intervención , pero propuxose un, baseado en catro elementos, tales como a entrevista, un sistema facilitador de inserción, e  unha estratexia centrada nos recursos do usuario e en itinerarios.

Asi mesmo tamen se trata neste tema das actuacións para mellorar a empregabilidade das persoas condiscapacidade e a sua inserción laboral, tales como:

Realizar e desenvolver guías de boas prácticas de empleabilidad e emprego.

Promover a calidade e a coherencia das prácticas polo emprego nos foros, espazos e ámbitos territoriales.

Primar a contratación de colectivos vulnerables  polo emprego (mulleres, novas, maiores de 45 anos...).

Fomentar a incorporación de persoas vulnerables en prácticas nas distintas  áreas das empresas como espazos de aprendizaxe.

Incorporación de cláusulas sociais nas licitaciones por obras  e servizos das adminstracións publicas .

Sensibilizar sobre a necesidade de aplicar a normativa laboral  en materia de discapacidad e outras, que axuden ao acceso e mantemento no emprego.

Avalar a experiencia laboral das persoas que xa  traballan.

Fomentar a formación continua das persoas con máis dificultades  de mantemento e acceso no emprego.

No tema 12 fixose un análise da necesidade  dun modelo  de orientación laboral que cubra as necesidades de asesoramento para que a inserción laboral sexa efectiva, co que surde o concepto de itinerario , que podemos definir como un conxunto de accións que se organizan nun proceso personalizado e lóxico que ten como obxectivos a inserción laboral e o desenvolvemento  profesional dos usuarios e usuarias que participan no mesmo, que consta de tres  fases diferenciadas (acollida, desenvolvemento e avaliación.

Tema 13 Procesos individuais de orientación e axuda a toma de decisión.

No noso mundo actual é necesaria a Orientación Laboral?, ou o que é o mesmo pode ofrecer.algún tipo de axuda a individuos, organizacións e comunidade? Os sistemas sociais máis desenvolvidos apostaron xa desde fai tempo pola Orientación, aínda que esa aposta foi moi desigual nos distintos lugares. No entanto, prodúcese unha serie de evolucións e transformacións nos ámbitos escolar e laboral que esixen respostas moi importantes aos individuos, parecendo oportuno que se lles preste o soporte necesario para que poidan efectualas nas mellores condicións.


A necesidade de servizos de orientación e de asesoramiento sobre o mercado de traballo, de boa calidade, parece fóra de toda dúbida. Os cambios no mercado de traballo son rotundos e aparentemente irreversibles é por iso  que , as necesidades de asesoramiento para o emprego serán maiores porque:

1. Os cambios de traballo serán máis frecuentes así como os cambios de posto de traballo ou de traxectoria  profesional.

2. A orientación requirirase ao longo de toda a vida laboral, sobre todo en periodos de desemprego, nas transicións dun emprego a outro e ao intentar adquirir as cualificaciones apropiadas para responder ás demandas do mercado.

3. A diferenciación entre os grupos sociais tende a ser cada vez maior polo que o asesoramento deberá especializarse para previr unha maior polarización e para intervir con aqueles  colectivos máis vulnerables.

4. O propio concepto de traballo e a súa organización social está sufrindo un profundo cambio.

Os profesionais da orientación debemos non só incidir na vida laboral senón intentar apoiar ao individuo para que este lle de un sentido dentro da súa vida global.

Tema 14 Análise de perfís profesionais e prospección de emprego

Este tema basease fundamentalmente en saber indicar aos usuarios como facer unha lista de recursos de información  para poder detectar cal é o nivel de coñecemento e manexo dos mesmos, o que nos leva a poder  definir un determinado perfil profesional.  Dado que a perspectiva  do mundo do traballo exprésase fundamentalmente no perfil profesional do usuario.  O orientador é o que articula o conxunto de realizacións profesionais que o usuario debe  demostrar nas diversas situacións de traballo propias da súa área ocupacional, unha vez que completou o proceso formativo.

Nestas realizacións o usuario  pon de manifesto a súas competencias, que son capacidades que posibilitan o bo cumprimento dun posto de traballo, que se aquiren mediante a formación e a experiencia laboral, e tamén a partires das experiencias personais que , ao longo da vida, nos fan desenvolver habilidades que se poden apliciar despois no mundo laboral,  para resolver os problemas dun mundo do traballo complexo, cambiante e incerto e a súa capacidade de aprender das novas situación que enfronta.O perfil profesional é unha referencia fundamental do curriculum para a formación técnico profesional, e ademáis unha ferramenta básica para poder facer unha base de datos para logo cando fagamos as prospección de empresa saber con que recursos dispoñemos identificando as profesions que se poden ofertar as empresas.

Dado que nunha prospección para a inserción laboral o traballo que temos que facer e concretar un programa de inserción,tamen  anteriormente debese de ter definido e estudiado as persoas que se van a incorporar ao mercado laboral e concienciar as empresas para poder lograr a súa incorporación.

Tema 15 Técnicas e ferramentas de emprego

Neste tema tratanse as ferramentas para A procura de emprego, que é un proceso polo que as persoas insérense no mundo laboral. Iso implica ter un obxectivo profesional determinado, fundamentalmente estara definido polos factores persoais e profesionais. Toda persoa aspira a inserirse no mercado laboral co fin de poder obter un traballo co que non só se consigan beneficios de tipo económico, senón tamén profesional e persoal.

Existen para elo diversas técnicas, ferramentas e métodos para a procura de emprego, que non son unicamente simples coñecementos, senón tamén un medio eficiente e eficaz que vai axudar no momento de conseguir un traballo que proporcione tanto satisfaccións profesionais como persoais..

Definimos a A procura de emprego como o proceso mediante o cal as persoas insérense no mercado laboral. Toda procura de emprego adoita vir determinada por intentar conseguir un obxectivo profesional. Como regra xeral, o obxectivo que teñen todas as persoas é conseguir un traballo no que reciban unha remuneración que sexa acorde co posto a desempeñar e suficiente para cubrir as súas necesidades persoais, no que realice unha función segundo os estudos realizados e que lle aporte novos coñecementos.

Na maioría das ocasións a procura de emprego resulta un dilema para iso, unha vez téñense claras cales son as características persoais, profesionais, intereses..., o paso máis efectivo a seguir é a realización dunha planificación.

Para a procura de emprego utilízanse unha serie de ferramentas co fin de levar a cabo unha procura de emprego máis completa e lograr unha maior accesibilidad a un determinado posto de traballo.

As ferramentas máis utilizadas á hora de levar a cabo a procura de emprego adoitan ser a carta de presentación e o currículum vitae .

Como conclusión decir que : para lograr unha procura de emprego efectiva é fundamental levar a cabo unha efectiva organización co fin de poder lograr o obxectivo proposto.

Tema 16 Elaboración dun Plan de Empresa.

O Plan de Empresa é un documento de gran utilidade para as persoas promotoras, porque no mesmo resúmese todo o concepto do negocio e reflíctense unha serie de informacións e reflexións das persoas promotoras ao longo do proceso de estudo do proxecto empresarial así como a planificación a medio e longo prazo.

Para moitas persoas emprendedoras a preparación dum plan de empresa resúltalles bastante difícil, e poden pensar que o esforzo non está compensado ou que non ten suficiente utilidade. Ao final, a maioría recoñece a súa importancia primordial e as vantaxes que aporta unha correcta planificación.

O Plan de Empresa debe entenderse como un método de traballo que axuda na planificación da mesma. Analizar as diferentes áreas empresariais por separado, e tomar decisións sobre situacións parciais, para despois considerar todas as hipóteses conjuntamente e deseñar o escenario en que a empresa quérese situar, son premisas indispensables para a creación e, posteriormente, para a supervivencia dunha empresa nunha contorna socioeconómico cambiante.

Como documento, o Plan de Empresa é, ademais, un instrumento que  vai a ofrecer importantes utilidades tanto para definir a idea de empresa e a posta en marcha da mesma como tamén deseñar o seu funcionamento posterior.

Entre as utilidades que poden atribuírse a un Plan de Empresa, están as seguintes:

· É unha ferramenta para a presentación externa da empresa.
· Para a procura de todo tipo de recursos, especialmente o financiamento externo.
· Habitualmente, a súa presentación é obligatoria para a solicitude de axudas, subvencións ou créditos.

Ademais de todo isto, o Plan de Empresa unha vez posta en marcha a mesma, vai funcionar como guión, plan estratéxico e meta á que dirixir a actividade.

Para comezar a elaborar un Plan de Empresa é necesario establecer inicialmente un guión de todos os puntos que se queren tratar, en todas as áreas da empresa, e na orde máis lóxica para a empresa.

Así, si a empresa basea a súa aparición na produción, esta ocupará un espazo importante no Plan de Empresa, e si se fundamenta nas vendas dun produto ou servizo o proceso de comercialización será o que destaque máis.
Pódese afirmar que non existe un único guión do Plan de Empresa, da mesma forma que non existen dúas empresas exactamente iguais.

Para os Orientadores laboráis cada vez mais é moi importante o coñecemento e desarrollo dun plan de empresa, dado que a falta de técnicos especialistas nos concellos  para poder facelo, sempre se pode informar o axudar os usuarios. Miguel Angel Fernandez Gomez

No hay comentarios:

Publicar un comentario