viernes, 31 de octubre de 2014

A CURACIÓN DE CONTIDOS
A curación de contidos consiste en buscar, filtrar, seleccionar e distribuír en Internet contidos de calidade sobre un tema específico e, se pode ser, que sexan contidos perdurables no tempo para contribuír ao coñecemento colectivo. A curación de contidos ten a súa razón de ser pola saturación de información na rede e a necesidade de obter información relevante dunha temática específica. 

Para xestionar a información en internet realízase unha criba segundo a temática específica (filtrado), esa información hai que recompilala (agregación) e ha de ser mantida, conservada e mellorada, é dicir, engadirlle valor (curación).
Neste curso de posgrao estamos a coñecer distintas ferramentas para o tratamento da información en internet, algunhas delas máis versátiles mentres que outras son máis específicas para unha fase concreta do tratamento da información: agregadores ou lectores de contido (lector RRS) como Feedly que organiza as nosas fontes de información; Scoop.it que é un agregador que reúne contidos en torno a un "tópico " de interese persoal que é un espazo onde curamos a información (engadindo opinión ou recursos); Diigo, para o almacenamento e curación mediante marcadores sociais; Storify, un agregador de contidos que permite crear historias a través de múltiples fontes nun único sitio. 

Todas estas ferramentas contribúen dun xeito ou outra a evitar o desbordamento de información (infoxicación) á vez que permiten distinguir a información relevante da que non é, minimizando a pérdida de información.

Esta é a miña organización de fontes en Feedly

Firma Invitada: A importancia de ter o CV actualizado

A importancia de ter o CV actualizado

Estaba eu a actualizar o meu currículum cando de pronto se me ocorreu un bo tema para compartir con vos neste Blog. ¿Cada canto tempo actualizamos o noso CV?,¿somos conscientes da importancia que ten a hora de buscar traballo? A este pregunta todos diremos Siiiiiiiii. Pois ben. Escoitademe atentamente.
Todo inicio de búsqueda de emprego comeza coa elaboración ou actualización do noso CV antes de difundilo en calquer medio. Debemos actualizar todo os nosos datos (obtención dun novo titulo, adquisición de novos coñecemetos, aptitudes, habilidades, etc...).

Deste xeito sempre teremos un CV activo e dinámico reparado para ser utilizado e visionado en calquer momento. Sen embargo non basta con realizar esa actualización no papel ou no arquivo.....non debemos esquecer actualizalo tamén en todos aqueles espazos nos que o temos aloxado ( portales de emprego, bolsas de traballo, servizo público de emprego, etc..). Debemos ser conscientes de que ahora de buscar traballo, en calquer proceso de selección, é o CV a nosa carta de presentación, quen nos vai representar nunha determinada oferta e son os seus datos os primeiro que van a saber e ter de nós. Todos os datos que conteña o noso CV é oq ue vamos a vender de nos a unha emresa ou posto, e vai reflexar todos os nosos coñecementos, aptitudes, habilidades, etc... Son ese datos os que chamen a atención do empresario e polo tanto, os que van a marcar se estamos ou non dentro do proceso de selección.


Seguramente esta teoría todos a teñamos aprendida pero ¿realmente actualizamos os datos do noso CV de xeito constante e en todos aqueles medios no que o temos publicado? Existe a posibilidade de que algún se nos escape e ahí xa estamos perdendo oportunidades. 

Por si moitos de vós non o sabiades, en moitos servizos de búsqueda de emprego fan uso de filtros a hora de levar a cabo un proceso de selección, baseándose nunhas determinadas caracerísticas e requisitos do posto. Ditos filtros son os que van a decidir se o noso CV pasa ou non  a seguinte fase do proceso. O feito de non ter actualizado o noso Cv pode provocar que nos quedemos fora do proceso de selecion. Poñamos un exemplo: en ocasións o feito de omitir unha determinada formación, coñecemento ou habilidade pode conlevar que sexa precisamente ese dato que omitimos o que nos faga seguir nese proceso, ainda que tamen é certo que pode pasar o contrario, ainda que neset caso soen ser datos que xogan na nosa contra e que polo muído no soemos incluír. Nesta liña debemos falar tamén de que tipo de información consideramos que debe ser incluída no CV e cal non. É importante reflexar determinada información como por exemplo o coñecementos que temos dun determinado programa ou ferramenta, as funcións que desempeñamos nos postos de traballo anteriores, etc.. Neste ultimo caso non vamos a refelxar todas as función municiosamente pero si é importante aportar algún detalle.Temos que ser conscientes de que oxe en día existe unha gran competencia a hora de buscar traballo, polo que todos os datos son importantes, tanto para nós como para os empresarios. Debemos saber que unha vez pasada a primeira fase dun proceso de selección, as seguintes van seguidas de outras búsquedas  de información relativa a nos nas redes sociais, nas entrevistas persoais, etc... polo que solo os que teñan os Cv máis actualizados  serán os que posiblemente pasen a seguinte fase.Por todo isto, debemos considerar a búsqueda de emprego como un traballo o cal require dunha organización e control. Sería ideal levar a cabo un rexistro de aqueles lugares onde entregamos o noso CV de forma que, cando teñamos algunha novidade ou actualización do mesmo, llo fagamos saber.jueves, 30 de octubre de 2014

REFLEXIÓN SOBRE A CURACIÓN DE CONTIDOS

A CURACIÓN DE CONTIDOS


Internet trouxo moitas cousas novas cambiando o mundo por completo.
É unha fonte inmensa de oportunidades e sobre todo de información, información que se duplica cada oito horas. Este feito é o que da sentido á existencia da curación de contidos e á análise da información.

A curación de contidos consiste en buscar, atopar e seleccionar as informacións que nos semellen relevantes para distribuilas de xeito segmentado. É unha estratexia de aportar valor "separando a palla" do que se coñece como fluxo de información ou infoxicación.O sentido reside en mellorar a capacidade de asimilación da información e evitar a saturación por exceso. 

É imposible que te enteres de todo aquelo que che interesa sobre o teu campo de coñecemento.

A nosa atención está limitada polo tempo e a capacidade de comprensión.O obxectivo é filtrar os contidos a través dun proceso que aforre tempo e facilite a toma de decisións. 
Curar contidos supón un esforzo de búsqueda sistemático mantido no tempo e centrado nun ou varios temas de relevancia para a persoa. Para facer curación de contidos teremos que ter varias cousas en conta:
- É importante que a información teña validez no tempo e non caduque.

- Debemos seleccionar o tema correcto: o ideal é que se trate dun tema específico e  
   relevante para un bo número de persoas.  
                 
- Identificar as fontes de información e as personas clave: é mellor escoller entre 
   unha variedade de fontes .

- Escoller a ferramenta axeitada.

- Elixir as palabras clave.
   Supón un  filtro moi práctico.                                                                                                                      

As fases polas que deberá pasar a información para a curación serán:

1) Búsqueda 

2) Selección

3) Caracterización: consiste en adaptar títulos, agrupar contido, crear reseñas ,engadir
     os propios comentarios, mencionar e enlazar autor ou autores.

4) Difusión: difundir o filtrado tras o enriquecemento.
Debemos elixir as ferramentas que nos van axudar a facer a curación de contidos.
Estas permítennos facer a filtraxe e a organización da información e a súa difusión a través das nosas redes.
Hai moitas ferramentas, as que coñecín e utilicei neste curso son Storify e Scoop.it

Scoop.it é a ferramenta de curación de contidos por excelencia. É moi ver versátil e fácil de utilizar. É unha plataforma para mostrar e compartir contidos. É gratuito, e os usuarios añaden artigos da web baixo determinados "topics". Axúdanos a crear as nosas propias revistas dixitais. Este espazo tamén admite seguidores.


Éste é o meu tópico en  Scoop.it.Feedly é un lector de RSS . Estos tamén chamados "agregadores" encárganse de verificar a existencia de novo contido nos portais onde estemos subscritos.
Debemos subscribirnos no RSS do sitio que nos interese para estar ó tanto das súas publicacións.
 Esto permítenos organizar as nosas fontes de información; organiza e clasifica as nosas subscricións en categorías. É unha ferramenta útil e sinxela.


O meu panel en Feedly:
Todas estas ferramentas eran descoñecidas para min ata hai ben pouco tempo.
Parécenme moi útiles para buscar e organizar recursos. Espero adentrarme máis no seu manexo e seguir utilizándoas , agora que me fomentaron a curiosidade.

Reflexión curación de contidos

Un dos principias problemas da rede é a gran cantidade de información dispoñible, o que se coñece como infoxicación,  moitas veces non somos capaces de separar a información relevante da que non é.Para iso existen as chamadas ferramentas de curación de contidos que nos permiten estar ó tanto da información que nos mesmos escollemos, sen necesidade de ir páxina por páxina.

Por unha parte temos feedly, que nos permite organizar e clasificar as nosas suscricións en categorías, de forma que poidamos consultalas segundo os nosos intereses.

Pola miña parte, aínda me estou aclimatando a usalo xa que aínda me costa o seu funcionamento pero para unha persoa que apenas accede a rede creo que lle costara.A parte de ser algo complicada, pareceme que hai moi pouca información de certos temas, e tes que ser algo xenérica a hora de introducir unha temática. 
Aínda me queda traballar algo máis nesta nova ferramenta, pero poño unha imaxe do que fixen ata agora,

Podemos apreciar, que as entradas están clasificadas en Educación,Empleo, noticas e Psicología. En cada unha delas recollense diferentes espazos relacionados co meu interese a nivel profesional e persoal. 
Por outra parte estou encantada coa ferramenta Scoop.it, permítenos agregar publicacións web referentes a un tema de interese.
Scoop. it é o que se denomina un agregador de contido. Encargase de reunir e suxerir os contidos ao usuario, este escolle de entre as propostas as mais relevantes e as publica baixo un formato tipo "periódico", o que desde o meu punto de vista ese formato faique sexa máis chamativo e doado para ler.
O meu scoop.it fai referencia o curriculum 2.0 e as competencias dixitais, xa que no momento no que estamos non vale cun simple curriculum en papel, senón que temos que ser novedosos e empregar todalas múltiples ferramentas que nos ofrece a rede para actualizarnos persoal e profesionalmente, sobretodo como orientadores laborales para aconsellar os nosos usarios.
http://www.scoop.it/t/curriculum-2-0-by-ale-mourelos

MARCO PERSOAL DA ORIENTACIÓN LABORAL: REFLEXIÓN

Desenvolvemento de competencias comunicativas. Habilidades e competencias sociais.

Establecer unha canle de comunicación óptima é unha condición necesaria para o éxito das actuacións en orientación laboral.

Emisor e receptor (orientador e orientado) van interactuar dende presupostos distintos; dun lado o demandante de emprego, inmerso nunha situación persoal e profesional concreta e cunhas expectativas en canto á resolución da súa situación laboral; doutro, o orientador laboral que debe conducir o proceso de comunicación de forma que poida alcanzar os seus obxectivos, o coñecemento en profundidade da situación persoal e profesional do orientado e o establecemento de propostas que permitan mellorar a súa situación fronte ao mercado de traballo.


Está claro que neste proceso de comunicación teñen especial importancia as competencias comunicativas e as habilidades e competencias sociais.

As competencias comunicativas permítennos que a mensaxe sexa comprendida polo interlocutor sen interferencias e para iso coidaremos que o ambiente onde se desenvolve a entrevista sexa o idóneo procurando eliminar todas as barreiras da comunicación; estas non só circunscríbense ao espazo físico e ao momento no que se debe realizar a entrevista senón tamén á actitude do entrevistador que debe eliminar calquera obstáculo que impida que a mensaxe sexa comprendida tendo en conta que a comunicación non verbal xoga un papel importante á hora de transmitir a mensaxe e que este sexa comprendido de xeito correcto; debe haber unha sintonía entre a mensaxe verbal e o que transmitimos a través da xestualidade e, en xeral, da imaxe visual que proxectamos ao noso interlocutor.Pero para o éxito da comunicación ésta nunca ha de ser entendida como un proceso unidireccional senón que a entrevista debe ser dirixida en función das mensaxes que recibimos do interlocutor, é dicir, en función da retroacción que debe establecerse, o feedback. Aquí teñen especial importancia as habilidades sociais que permiten establecer un ambiente de colaboración e confianza que nace da percepción que ten a persoa de que é escoitada, é dicir, a práctica da escoita activa que non é a mera recepción da mensaxe senón que a través de procedementos como a reformulación e a linguaxe fáctica (verbal e non verbal) co asentimento, repetición do que se escoita, etc., fai sentir a persoa que é comprendida, que empatizamos con ela. Pero poñerse no lugar dos demais non significa renunciar ás nosas formulacións, non se trata de coincidir co interlocutor e, por iso, para evitar conflitos sen renunciar ao labor de orientadores, que non é outra que a de posibilitar o cambio mediante a modificación de condutas, se precisa dun comportamento asertivo que permita presentar as nosas ideas de xeito obxectivo e, á vez, non producir respostas defensivas no interlocutor .Neste vídeo móstranse os cinco pasos do comportamento asertivoA web 2.0 para a orientación laboral. Competencias dixitais para a orientación laboral.

A web 2.0 ofrécenos un espazo colaborador para a transmisión de información, comunicación entre as persoas e xeración de coñecemento. É, pois, imprescindible o dominio das competencias dixitais que nos van permitir obter un maior rendemento á hora do tratamento da inxente cantidade de información xa que este é o seu principal problema, a sobresaturación de información na rede.

Ter competencia dixital posibilitaranos facer un uso máis proveitoso da web en relación coa nosa actividade profesional tanto á hora da obtención de información (agregado, filtrado e curación) como na creación dos nosos propios contidos e a súa publicación en ámbitos profesionais específicos así como tamén para o establecemento de relacións profesionais (redes sociais profesionais) que condu- cirán a crear a nosa imaxe dixital e a consideración que para os demais teremos como profesionais (reputación online).

Neste módulo recibimos moita información sobre as ferramentas dixitais e as súas distintas funcio- nalidades que nos facilitarán a nosa tarefa profesional e nos axudarán a crear o noso ámbito de aprendizaxe; o seu uso cotián permitiranos facer unha selección das máis idóneas aos nosos fins e intereses.


No que á orientación laboral respecta, ao ser esta unha disciplina que se nutre de moitas áreas do coñecemento, as ferramentas para a agregación, filtrado e curación de contidos resultan fundamentais para poder ofrecer unha información actualizada e relevante aos usuarios dos servizos de orientación laboral. Tamén o coñecemento de ferramentas para a creación e publicación de contidos como poden ser os blogues técnico profesionais preséntanse como instrumentos de grande utilidade na busca de emprego xa que permiten divulgar de forma máis extensa e creativa os logros profesionais posibili- tando un mellor coñecemento dos candidatos nos procesos de selección de persoal. Outras ferramen- tas de promoción persoal como as tarxetas de visita dixitais ou o videocurriculum que aloxados en sitios web específicos para a súa divulgación van permitir marcar a diferenza frente ao habitual curriculum vitae nun mercado de traballo onde a relación oferta de emprego/demandantes de empre- go é claramente desfavorable.

Mención aparte tendremos que facer da rede social Twitter debido a súa versatilidade xa que cobre aspectos principais do noso PLE: aprender dos obxectos de información publicados, compartir recursos e experiencias para comunicar e permite establecer relacións con terceiros co obxecto de ampliar a nosa rede.
A CURACIÓN DE CONTIDOS e PANEL EN FEEDLYA CURACIÓN DE CONTIDOS e PANEL EN FEEDLY 


Curación de Contenidos


Internet hoy en dia es una fuente inmensa de información , pero información que no toda es válida dado que se duplica o multiplica por horas, la curación de contenidos consiste en buscar, encontrar y seleccionar los contenidos e informaciones relevantes para luego filtrarlos y organizarlos para luego poder difundirlos en base a nuestro criterio. En definitiva curar contenidos es filtrar información con un objetivo claro y definido. 


Para que utilizamos RSS y el Panel Feedy 

RSS es una forma muy sencilla para que poedamos recibir, directamente en nuestro ordenador (a través de un lector RSS) información actualizada sobre nuestras páginas web favoritas, sin necesidad de tener que visitarlas una a una. Esta información se actualiza automáticamente, sin tener que hacer nada. 

Si tenemos varias páginas web que nos interesan que vayan actualizando sus contenidos y quisiesemos estar informados, un lector RSS nos ahorrará mucho tiempo en esta tarea. Gracias al RSS, no tendremos que ir a cada una de las páginas web que queremos ver para comprobar si han añadido alguna noticia nueva que nos interese. Estas páginas nos informaran a través de RSS. 

Gracias al RSS, tendremos reunidas en un mismo lugar , toda la información actualizada de las páginas web (Fuentes o canales RSS) que más me interesan. 

Y por otra parte tenemos la aplicación Feedly, que nos permite almacenar, ordenar y clasificar todos los RSS a los que estamos suscritos y poder asi ordenarlos en categorias en función de como lo tengamos diseñado. Incluye el estado de lectura de los articulos almacenados, si son o no de nuestro agrado o si simplemente estan en la lista de espera para leerlos más tarde. 

Como se pude ver en la captura que esta a continuacion de mi Feedly, lo organice en las siguientes categorias: 
Centrales sindicales, Diarios oficiales, Empleo, Emprendimiento, Noticias de radio, Unión Europea e Universidades., en las que intento recopilar las noticicias o articulos que hacen referencia a temas de empleo, formación o que tengan interes respecto a este curso que estamos haciendo. 


En definitiva curar contenidos es filtrar información con un objetivo claro y definido. 


Miguel Angel Fernandez Gomez 

A MIÑA REFLEXIÓN INDIVIDUAL SOBRE O MARCO PERSOAL DA ORIENTACIÓN LABORAL


Neste módulo adentrámonos de cheo na esencia do mundo da orientación laboral.Un dos puntos máis relevantes, na miña opinión, é a propia evolución que experimenta a  orientación desde o seu nacemento ata os nosos días.

A orientación remóntase a tempos afastados nos que xurdiu  como unha actividade informal e condicionada por múltiples factores (como poden ser a educación, a clase social, etc.) 
A súa orixe formal ten lugar a finais do século XIX coa Revolución Industrial. Ésta desencadea unha problemática sociolaboral moi forte e, por outra banda, a división do traballo require unha especialización de tarefas e a necesidade de cualificación.
Nese momento xorde como unha preocupación social e educativa porque os individuos reclaman unha axuda que lles permita adecuarse ós novos cambios sociais e económicos. Por eso nace fóra do ámbito escolar.

O seguinte paso nesta evolución é a participación nos avances da Psicoloxía aplicada ó diagnóstico do individuo, xa que se necesitaba unha metodoloxía científica que facilitara o coñecemento do mesmo para orientalo cara á profesión que mellor se axeitara ás súas características. Esto da paso así á Orientación Vocacional (principios do século XX), baseada no coñecemento dos rasgos do suxeito para dirixilo cara a tarefa máis axeitada en relación con eses rasgos.

O posterior avance que se produce na orientación é a integración no currículum escolar; importa a atención individualizada ós alumnos.

A partir de aquí nace a Orientación para o Emprego, cando se pode establecer unha estratexia conxunta entre a orientación educativa e a laboral.

A mesma evolución que observamos na orientación como disciplina vémola na propia definición do concepto a través do tempo.
Na orixe está unido a un único aspecto da persoa, o posto de traballo, convirtíndose nun feito puntual na súa traxectoria e vai mudando o seu significado co tempo. Amplíase ó período de escolarización e acaba por ser un proceso que abarca toda a vida. É un proceso continuo, dinámico, dirixido ás persoas en tódolos ámbitos do seu ciclo vital.


Como proceso de axuda que é, a orientacion, require profesionais preparados, cunha sólida formación e posuidores de certas habilidades e competencias.


Unha destas habilidades necesarias é a comunicativa. É fundamental o seu papel como comunicador para establecer unha relación fluída coa persoa que ten diante.

*Saber escoitar- Prepararse para escoitar, identificar o que quere transmitir a persoa, situarse no rexistro da outra persoa.

*Escoita activa- Identificar os obxectivos e sentimentos do outro.

*Mostrar empatía- Identificación mental e afectiva co estado de ánimo da outra persoa. O orientador debe adaptarse ó nivel do orientado e "falar o mesmo idioma". A linguaxe é un indicador da distancia ou da proximidade entre dúas persoas e afecta á motivación.

*Coidar a comunicación non verbal- É tan importante como a comunicación verbal ou máis. Os silencios, os xestos, as miradas, os movementos corporais configuran a mutua percepción entre dúas persoas.                                            "Cos ollos escoitase mellor que cos oídos"
- Outras habilidades que debe posuír o profesional da orientación son as sociais. É necesario saber negociar, resolver conflitos, colaborar cos demais, capacidade para motivar...
A intelixencia emocional é o conxunto de habilidades entre as que destacan o autocontrol, o entusiasmo, a perseverancia, a capacidade para motivarse a un mesmo. Radica na habilidade para comprender as emocións dos demais e, polo tanto, a falta de sensibilidade cara as necesidades alleas é unha falta de consideración. 

Débese estimular a intelixencia emocional para alcanzar o éxito laboral.
Tanto as habilidades emocionais como sociais son necesarias para manter o equilibrio na vida.
As nosas accións e decisións dependen tanto dos nosos sentimentos como dos nosos pensamentos.
"Cuando nuestras pasiones se hallan bien adiestradas nos proporcionan sabiduría y sirven de guía a nuestros pensamientos, valores y supervivencia " (Daniel Goleman)segunda parte deste módulo refírese a outro tipo de competencias que debe posuír tamén o orientador na actualidade: as competencias dixitais, tan importantes no mundo de hoxe e coas que temos que manexarnos no século XXI.


A irrupción das redes sociais supón un cambio radical en moitos ámbitos da sociedade e no xeito de relacionarnos.


O impacto da revolución da web 2.0 supón:


-unhas posibilidades extraordinarias para relacionarnos e comunicarnos cos demais por vía dixital.

-unha nova era que se podería denominar de "marketing persoal" que abre as portas para  conseguir todo tipo de obxectivos persoais e profesionais.


Como consecuencia, unha das actividades que sufriu cambios moi importantes é a busca de emprego e o recrutamento de candidatos.


Pasamos, en pouco tempo, da posición pasiva do demandante de emprego, onde se limitaba a contestar ás ofertas que se publicaban nos medios impresos e portais de emprego, a unha posición activa, onde o candidato busca as ofertas mediante a rede de contactos e as redes sociais.


O orientador debe seguir evolucionando e dominar todas estas ferramentas para poder asesorar mellor ós usuarios na busca de emprego ou no emprendemento.

Aínda que non deixamos de lado as accións tradicionais, como a elaboración do c.v., estos avances tecnolóxicos bríndannos a oportunidade de facer as cousas de xeito diferente...


Aquí vos deixo un exemplo

miércoles, 29 de octubre de 2014

Reflexión individual modulo 2

Reflexión Individual do Modulo II

Orientación Laboral, competencias comunicativas, habilidades sociais e competencias dixitais

A competencia comunicativa segun ou noso orador Fernando Aguilar refírese á capacidade dunha persoa para comportarse de xeito eficaz e adecuada nunha determinada comunidade de fala, a competencia comunicativa relaciónase con saber ,cando falar, cando non, e de que falar, con quen, cando, onde, en que forma; é dicir, trátase da capacidade de formar enunciados que non só sexan correctos senón tamén socialmente apropiados
Diferenza dous tipos de linguaxe o lenguje reactivo fronte ao proactivo é dicir o non poder fronte ao poder,foi unha conferencia interesante ainda que se perdeu un pouco en tantos exemplos e case todos sacados do mesmo libro de Jorge Bucay. 
Asi mesmo falou tamen dás habilidades sociais, que as definiu como un conxunto de capacidades que permiten o desenvolvemento dun repertorio de accións e condutas que fan que as persoas se desenvolvan eficazmente no social. Estas habilidades son algo complexo xa que están formadas por un amplo abanico de ideas, sentimentos, crenzas e valores que son froito da aprendizaxe e da experiencia. Todo isto vai provocar unha gran influencia nas condutas e actitudes que teña a persoa na súa relación e interacción cos demais.

A falta ou escaso desenvolvemento de habilidades sociais, pode ser algo doloroso para as persoas. Os seres humanos vivimos en sociedade, é por iso que a comprensión das relacións e das demais persoas é algo imprescindible para unha vida emocionalmente sa. E isto ten repercusión nos demais ámbitos da vida.
Falou tamen dás habilidades sociais básicas: apego, empatia, asertividad, cooperación, comunicación, autocontrol, comprensión de situacións e resolución de conflitos. 

Sobre as competencias dixitais , decir que ata agora este foi para min o módulo mais interesante dado que entramos de cheo dentro das ferramentas dixitais que coido que non estamos acostubrados a utilizalas e realmente faisenos un pouco complicado a súa utilización, ainda que o coñecemento da utilización destas ferramentas ábrenos un novo campo de oportunidades para a búsqueda e tratamento da información e así poder ofrecer a aquelas persoas que están na búsqueda de emprego una maior información e alternativas para poder acadar ese fin.
Dado que o momento actual para atopar un posto de traballo é complicado, temos que actualizarnos e  por en funcionamento novos sistemas e novas formar de búsqueda, e por iso que estas novas ferramentas dixitais son moi importantes, e ademáis que tamen as empresas cada vez mais están a valorar o coñecemento de habilidades sociais asi como do uso das ferramentas dixitais.

Segundo se trata nun dos temas, temos o PLE que é un conxunto de ferramentas que nos levan a procesos de utilización de fontes de información nas que buscamos e filtramos esa información para logo organizar e crear nova información para poder publicar ou compartir ou tamen conversar e o mesmo tempo poder enviar por medio de ferramentas como o Skype, Gmail, etc.


En definitiva estamos pondonos en contacto con novas ferrametas que debemos de aprender a utilizar ben para poderlle sacar o máximo rendemento.

Miguel Angel Fernandez Gomezlunes, 27 de octubre de 2014

Reflexión individual módulo 2

REFLEXIÓN MÓDULO 2O módulo 2 consistía en varios temas relacionados máis que nada co tema das competencias que debe ter todo orientador laboral xunto coas ponencias de Carlos acerca da web 2.0 e competencias dixitais para a orientación laboral.
O fin de semana do 9 o 10 de outubro contamos coa colaboración de Fernando Aguilar- Galingo Ávila para a exposición dos temas: Desenvolvemento de competencias comunicativas e habilidades e competencias sociais.


A primeira ponencia correspondente o venres 9, falaba das competencias comunicativas.
 Con optimismo e alegria Fernando o longo da súa ponencia foi explicandonos todo o proceso comunicativo mezclandoo con historias, fábulas, contos e videos. 


A sesión dese día rematou con un momento de relaxación que nos servíu a todos para aliviarnos un pouco de todo o traballo que temos, algúns máis que outros. 

Pola miña parte decir que foi unha das sesións máis amenas do curso por non decir a que máis, sí que as veces parecía como se estivera lendo unha novela de Paulo Coelho e quizas esto non é de bo gusto para todos, sen embargo como amante que son deste escritor así como da importancia que Fernando lle deu a nosa propia felicidade e a importancia da comunicación entre nós mesmos, creo que non teño ningunha critica, pode que as veces Fernando excederase co optimismo xa que hai moitas situacións e máis agora na que é moi dificil para moitos estar co sorriso na cara.

A segunda ponencia correspondete o sábado 10, fai alusión o tema habilidades e competencias sociais.
Fernando falounos tamén da importancia das emocións e dos estados de ánimo e saber diferenciar entre ambos. A importancia de liderazgo así como a habilidade de ser empático e asertivo son características propias de todo orientador. 
Por último, a sesión rematou algo as présas xa que Fernando parabase moito a hora de explicar as cousas coa axuda de exemplos, cousa que agradezo moito, xa que moitos docentes as veces olvidanse da importancia de ir un pouco máis aló da teoría.
“Non te conformes con reaccionar: RESPONDE!!” “Non deixes que nada nin ninguén decida por ti ata onde podes chegar no teu proceso de cambio persoal”.

Por outra parte están as novas tecnoloxías e mais concretamente a web 2.0, adentramonos en conceptos tales como as redes sociais, Twitter e Facebook entre outras, a construcción de contido con Wordpress ou Blogger, a creación de historias con Storify, a curación de contidos da man de Scoop.it e a identidade dixital que nós temos na rede e a nosa reputación xa que internet non olvida.Todas estas ferramentas neste módulo tivemos a oportunidade de poñelas en práctica para saber aplicalas posteriormente na nosa labor como orientadores laborales.


Pola miña parte teño que decir que este módulo enriqueceume moito máis que o anterior xa que non so aprendin novas cousas senón tamén me foi máis doado de entender. O tema das habilidades sociais xa o dera con profundidade na carreira pero aínda así escoitalo da man de Fernando foi increible, por outra parte as ponencias de Carlos acerca das múltiples ferramentas que existen na rede e que podemos manexar fixome poñerme o día e volverme algo máis adicta a rede, non sei se iso será bo.
So me queda dicir que ata agora, todo o dado no curso estame sendo de grande utilidade e estou aprendendo moito máis do que me esperaba.Alejandra Mourelos Palacios

viernes, 24 de octubre de 2014

Mi PLE, Miguel

Este es mi PLE
Fuentes: son los diferentes lugares de donde se encuentra la información y por medio de buscadores intento localizar aquello que realmente me interesa para mi trabajo que luego organizo por las temáticas que tengo establecidas para poder publicar a traves del blog ou dropbox , y una vez analizados, filtrados todos los contenidos, poder o enviarlas y comunicarlas a los contactos o personas que entiendo les puedan ser de utilidar, lo que realizo utilizando el Skype o cuentas de correo electronico como puede ser el Gmail. 

martes, 21 de octubre de 2014

GUPO 6 y 16 DINAMIZACIÓN NO ESPAZO TWITER
ENTIDADES QUE CHIAN SOBRE EMPRENDEMENTO


PERSONAS INTERESANTES PARA SEGUIR

Alfonso Alcántara- @yoriento

José María Jimenez- @jjimenez

María Lázaro Ávila- @marialazaro

Pilar Jericó- @PilarJerico

Víctor Candel- @jecanpa

Ximo Salas- @xsalas

Óscar del Santo-@OscarDS

José Manuel Rodríguez-@JoseManuelIR

Andrés Pérez Ortega- @marcapersonal

Elena González de la Cámara- @egonzalezcamara

Liliana Brando- @lilianbrando

María José Chaves-@marishell75

Ignacio CM- @ignacio_conejo

ML Moreno Cobián - @ZumoDeEmpleo
Álex Rovira Celma - @alexroviracelma


RELACIONADAS CON EMPLEO 

Citapreviainem-@citapreviainem

SEPE-@empleo_sepe

Marca Empleo-@marcaempleo

Empleo y carrera- @empleoycarrera

Ponteemprego- @Ponteemprego

Axencia Colocación - @EmpregoSantiago

Empleo Portal Parados-@portalparados

Ofertas de Empleo-@empleocero

Oficina Empleo-@OficinaEmpleo

Empleo y Trabajo-@empleoytrabajo

Orienta 2 al Empleo-@orienta2alemple

Empleate online- @mas_empleo_on

Pasoapasoempleo-@pasoapasoempleo

EMPLEARSE-@rseempleo

Empleo para gente que fue Erasmus @RecruitingErasmus

Empleo para ONG's principalmente @hacesfalta

Empleo @eidolocal

Empleo en el extranjero @icex

Trabajar en Europa @trabajaeneuropa 

Trabajar en Galicia @galiciatrabaja


RELACIONADAS CON FORMACIÓN Y RECURSOS HUMANOSCursos Inem 2014-@cursos_inem

Educablog- @EducaBloguer

Innovación Educativa- @EducacionFtef

Yahora.org- @Yahora_Empleo

Educación 2.0- @educacion2

Educa Intef-@educaINTEF

MECD-@educaciongob

UNED-@UNED

Fundación UNED-@FundacionUNED

MIRÍADA X-@miriadax

Fundación Tripartita-@F_Tripartita

ADAMS-@Adamsformacion

RRHHInfo-@CanalRRHH

Talent2-@Talent2_es

M-MCOACHING-@mmcoachinges

Talent Management-@_TalentMgmt

Recursos Humanos 3.0-@rrhumanos30

Cursos Femxa @CursosFemxa
OUTRAS INTERESANTES:


Emociona-@foroemociona

Actitudes Positivas-@ActPositivas

About.me-@aboutdotme

Bloguismo-@bloguismo_es

Redes Sociales-@RedeSociales_Es

Solo Linkedin-@SoloLinkedin

Portada del Coaching-@PortaldCoaching

Fundación Barrie @FundacionBarrie


TEMAS DE INTERESE

1.-Emprego #empleo.- Todo o que teña relación coa búsqueda de emprego.
2.-Emprendemento- #emprendimiento
3.-Emprendemento social- #EmprendimientoSocial
4.- Politicas activas de emprego #politicasempleo
5.- Marca Persoal : todo aquelo que teña que ver e que nos axude a desenvolver a nosa identidade dixital e a coidar a nosa Marca Persoal. #marcapersoal
6.-Axudas e subvencións #ayudas.-Si, referidas ao emprendemento e ó traballo
7.-TICS 2.0  : aquí van ferramentas para un Cv creativo, como atopar traballo dende as RRSS ou como empregar espazos e ferramentas para a procura de traballo. #TICSempleo
8.-Traballar no extranxeiro  #trabajarextranjero
9.-Formación #formacion-Si, formación transversal e específica para o ámbito da orientación laboral e de balde, preferentemente.
10.-Formacion e empleo para persoas con discapacidade #empleodiscapacidad
11.-Novas- #novedades-  (eventos, estudos recentes, etc.)-

ETIQUETAS

OrientaAcción


TEMATICA E ETIQUETAS
SEMANA1
SEMANA2
SEMANA3
SEMANA4
SEMANA5
  #empleo
1
2
3
4
5
 #emprendimiento
6
7
8
9
10
 #EmprendimientoSocial
11
1
2
3
4
 #politicasempleo
5
6
7
8
9
 #marcapersoal
10
11
1
2
3
 #ayudas
4
5
6
7
8
 #TICSempleo
9
10
11
1
2
 #trabajarextranjero
3
4
5
6
7
#formacion
8
9
10
11
1
 #empleodiscapacidad
2
3
4
5
6
 #novedades
7
8
9
10
11GRUPO 6                               GRUPO 16

ALEJANDRA       1                                             MERCEDES         6

LOLI                       2                                             LAURA              7

CAROLA               3                                             ROCIO                  8

JUAN                    4                                             OLGA                    9

MIGUEL               5                                             PLACIDA              10

                                                                              TERESA                11